Fundacja Przystanek Schronisko
Numer konta bankowego:
PL 67 1050 1243 1000 0090 3014 0421
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000431376
NIP: 6351830983

 

Do pobrania:

 • kwestionariusz
  PDF
 • regulamin wolontariusza 
  PDF

 

 

 

REGULAMIN WOLONTARIUSZA

 FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO

 

 

Podstawą pracy wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) oraz Statut Fundacji Przystanek Schronisko. 

 

 

Definicje występujące w regulaminie 

 

1. Wolontariat – Wolontariat Fundacji Przystanek Schronisko 

2. Wolontariusz – osoba świadcząca prace wolontarystyczne na rzecz Fundacji Przystanek Schronisko 

3. Koordynator  –  Koordynator wolontariatu Fundacji Przystanek Schronisko powoływany przez Zarząd Fundacji 

4. Władze Fundacji – osoby należące do Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. 

5. Schronisko – Miejskie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 

6. Pracownicy schroniska – pracownicy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach 

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne 

 

1. Wolontariat jest inicjatywą Fundacji Przystanek Schronisko skierowaną do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać zwierzętom potrzebującym, a w szczególności zwierzętom z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 

2. Pracą wolontariuszy kierują Koordynatorzy Wolontariatu.  

3. Wolontariusz bezwzględnie stosuje się do zaleceń władz Fundacji oraz Koordynatora.  

 

 

Rozdział II

Cele wolontariatu 

 

1. Pomoc zwierzętom bezdomnym, a w szczególności podopiecznym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 

2. Propagowanie adopcji zwierząt. 

3. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi. 

4. Szerzenie edukacji zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt. 

5. Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt.   

 

 

Rozdział III

Podjęcie współpracy 

 

1. Zgłoszenie się do Wolontariatu jest możliwe poprzez wypełnienie Kwestionariusza Kandydata i dostarczenie go do Koordynatora w wyznaczonym dniu. 

2. Kandydat uzyskuje status Wolontariusza z chwilą otrzymania podpisanego przez władze Fundacji porozumienia o współpracy wolontarystycznej. 

3. Okres próbny wolontariusza trwa 3 miesiące. W tym czasie wolontariusz zobowiązany jest uczestniczyć w co najmniej 12 spotkaniach w schronisku oraz co najmniej 2 akcjach adopcyjnych organizowanych przez fundację. 

4. Przed podpisaniem porozumienia o współpracy wolontarystycznej kandydat musi zapoznać się z  regulaminem wolontariatu.  

 

 

Rozdział IV

Obowiązki wolontariusza 

 

Wolontariusz zobowiązany jest do:  

 

1. Wykonywania, w miarę własnych możliwości, zadań powierzonych przez władze Fundacji. 

2. Podania aktualnego adresu mailowego i telefonu kontaktowego w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy wolontariuszami a Koordynatorem Wolontariatu. 

3. Zgłaszania wszystkich problemów, uwag i zapytań związanych z pracą wolontariusza bezpośrednio do Koordynatora Wolontariatu lub władz Fundacji.  

4. Zgłaszania i konsultowania swoich działań z Koordynatorem Wolontariatu. 

5. Zgłaszania rezygnacji ze współpracy bezpośrednio do Koordynatora Wolontariatu w celu rozwiązania Porozumienia o Współpracy Wolontarystycznej.  

6. Czynnego współuczestniczenia w działaniach na rzecz zwierząt prowadzonych przez Fundację i uzgodnionym z Koordynatorem lub władzami Fundacji. 

7. Czynnego uczestniczenia w akcjach promujących Schronisko.  

8. Czynnego uczestniczenia w akcjach kwestowania. 

9. Przedstawiania sprawozdań z działalności na rzecz zwierząt na prośbę Koordynatora Wolontariatu.  

10. Zapoznania się z treścią Statutu Fundacji Przystanek Schronisko, Ustawy o Ochronie Zwierząt i innych dokumentów dotyczących działalności na rzecz zwierząt ustalonych w Fundacji.  11. Działania wyłącznie zgodnie ze Statutem Fundacji i za zgodą władz Fundacji. Konsekwencje działań i interwencji podjętych przez Wolontariusza bez wiedzy i zgody władz Fundacji  ponosi tylko i wyłącznie Wolontariusz.   

12. Regularnego zapoznawania się z informacjami zawartymi na grupie wolontariuszy prowadzonej na portalu Facebook. 

13. Uczestniczenia w programach szkoleniowych dla wolontariuszy. 

14. W godzinach wyznaczonych na zajęcia nie załatwiamy żadnych spraw, które nie są bezpośrednio związane z zajęciami wolontariatu. Ograniczamy również rozmowy telefoniczne do minimum. 

 

 

Rozdział V

Zasady pracy w schronisku 

 

1. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w schronisku oraz do wykonywania poleceń pracowników schroniska.  

2. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych obowiązujących w Schronisku oraz Regulaminu Schroniska. 

3. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

4. Wolontariusz zobowiązuje się utrzymania czystości na terenie schroniska oraz bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów po psie, który jest pod jego opieką. 

5. Wolontariusz zobowiązuje się do przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy. 

6. Wolontariusz przychodzi na zajęcia odpowiednio ubrany, adekwatnie do panującej pogody i powierzonych zadań. 

7. Wolontariusz przystępujący do pracy ze zwierzętami jest spokojny, wyciszony i nie jest pod wpływem działania środków odurzających.  

8. Wolontariusz ma obowiązek zgłaszania wszelkich informacji niepokojących dotyczących zwierząt koordynatorowi, który zgłasza uwagi do odpowiedniego pracownika schroniska. 

9. Wolontariusz, który uczestniczy w zajęciach ze zwierzętami, ma obowiązek regularnego szczepienia własnych zwierząt na choroby wirusowe. 

10. Zajęcia ze zwierzętami w Schronisku mogą zostać skrócone, przedłużone lub odwołane po wcześniejszym ogłoszeniu tego faktu na grupie wolontariuszy. 

11. Wolontariuszowi po okresie próbnym, w miarę możliwości może zostać przydzielony stały pies, z którym zobowiązuje się pracować. 

12. Praca ze zwierzętami polega na: 

 • socjalizacji, 
 • pielęgnacji, 
 • szkoleniu, 
 • szukaniu domu (m.in. poprzez ogłoszenia np. w internecie), 
 • dokumentowaniu bieżących informacji o zwierzęciu. 

13. Przebywanie wolontariusza w pomieszczeniach objętych kwarantanną oraz na  pawilonach, gdzie przebywają psy, jest dozwolone tylko pod opieką pracownika schroniska. 

14. Wolontariuszowi nie wolno samodzielnie otwierać boksów i klatek ze zwierzętami w czasie okresu próbnego. 

15. Wolontariusza obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzenia zwierząt z boksów bez zgody pracownika Schroniska lub Koordynatora. 

16. Wolontariusz mający pod opieką stałego psa ma obowiązek zgłoszenia swojej ewentualnej nieobecności na zajęciach koordynatorowi. 

17. Zasady pracy podczas pracy z psem: 

 • bezwzględne stosowanie się do poleceń trenerów, 
 • w czasie szkoleń grupowych i indywidualnych wyciszenie telefonu komórkowego, 
 • nieopuszczanie terenu schroniska w czasie szkoleń grupowych, na które jesteśmy zapisani, 
 • sprawiedliwe nagradzanie psa za jego postępy, 
 • konsekwentne egzekwowanie wprowadzonych zasad, 
 • stosowanie metody małych kroków, 
 • niewypowiadanie wielokrotnie tej samej komendy, 
 • nieprowokowanie psa gwałtownymi ruchami czy zbytnią pewnością siebie, 
 • niepozwalanie, aby pies zerwał się ze smyczy, 
 • niestosowanie przemocy wobec psa, 
 • stosowanie szkolenia pozytywnego, chyba że trener zaleci inną metodę, 
 • bezwzględne zachowanie ostrożności, szczególnie gdy pracujemy z psem, którego nie znamy; w szczególnych przypadkach zakładamy psu kaganiec, 
 • unikanie sytuacji, w których psy mogą się pogryźć, 
 • niewykonywanie gwałtownych ruchów, okrzyków, gestów, szczególnie gdy mamy do czynienia z psem lękliwym,  
 • nieprowokowanie psa, na przykład patrzeniem mu prosto w oczy, 
 • uważna obserwacja mowy ciała psa, czyli: skulonego ogona, obnażonych zębów, położonych uszu, zjeżonego włosa lub nadmiernej sztywności, które mogą świadczyć, że pies nie czuje się dobrze w naszej obecności; taką sytuację należy natychmiast zgłosić trenerowi lub koordynatorowi, 
 • stosowanie sygnałów uspokajających, takich jak ziewanie, ziajanie, odwracanie się bokiem; w przypadku kiedy pomimo zastosowanych sygnałów nie czujemy się pewnie z psem, odprowadzamy psa do pracownika schroniska,    
 • nieokazywanie nachalności w okazywaniu pieszczot, szczególnie gdy pies wyraźnie nie ma na to ochoty, 
 • niepozwalanie psu na dominację nad nami, 
 • niedopuszczanie do sytuacji, w których pies biega sobie sam bez jakiejkolwiek kontroli, 
 • niedopuszczanie do pogryzień między psami, 
 • niestosowanie żadnych akcesoriów, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla psów czy ludzi lub być źródłem niewygody, 
 • nieużywanie smaczków, które mogłyby zaszkodzić psu. 

18. Zasady pracy z kotami: 

 • bezwzględne stosowanie się do zaleceń Koordynatora bądź pracownika schroniska, 
 • zakaz otwierania klatek bez wcześniejszej zgody wydanej przez Koordynatora, dotyczącej konkretnego kota w konkretnej klatce, 
 • zamykanie za sobą drzwi w pomieszczeniach z kotami, 
 • zakaz wynoszenia kotów poza pomieszczenia kociarni, 
 • zachowywanie odpowiednich środków ostrożności w relacji człowiek-kot, 
 • zakaz samodzielnego rozdzielania walczących kotów, 
 • zakaz stosowania przemocy wobec kotów, ciągnięcia go za ogon, łapę,  
 • spokojne zachowywanie się w kontakcie z kotami, brak gwałtownych ruchów, krzyków, zakaz gonienia kotów, 
 • nieprowokowanie kota do zbyt ostrych zabaw, agresji, niedrażnienie go, 
 • unikanie nachalnych pieszczot, jeśli wyraźnie kot nie ma na to ochoty, 
 • obserwowanie mowy ciała kota, położone płasko uszy, zjeżony włos, syk, warczenie, machanie ogonem poprzedzają ewentualny atak, ? nieutrwalanie w zabawie złych nawyków. 
 • zakaz zabawy bezpośrednio ręką. Zabawa z kotami tylko odpowiednimi zabawkami.  
 • niestosowanie do zabawy niebezpiecznych ani zbyt małych przedmiotów (możliwość połknięcia), 
 • niepodkarmianie kotów smakołykami dla nich szkodliwymi, dokarmianie tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Koordynatora, bądź pracownika schroniska. 

 

 

Rozdział VI

Prawa wolontariusza 

 

Wolontariusz ma prawo do:  

 

1. Sporządzania i przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności na rzecz zwierząt 

2. Odbioru zaświadczeń o pracy wolontarystycznej wykonywanej na rzecz Fundacji.  

3. Otrzymywania materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu oraz udziału w szkoleniach, jeśli takie będą organizowane.  

4. Wychodzenia z inicjatywą odnośnie działań służących realizacji celów Fundacji.  

 

  

Rozdział VII

Zakończenie współpracy 

 

1. Współpraca z Fundacją może być rozwiązana przez Wolontariusza ze skutkiem natychmiastowym po dostarczeniu Koordynatorowi Wolontariatu pisemnego oświadczenia o zakończeniu współpracy.  

2. Współpraca z Wolontariuszem może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) Niestosowania się Wolontariusza do założeń Regulaminu Wolontariatu oraz Statutu Fundacji. 

b) Podejmowania przez Wolontariusza samowolnych działań bez wiedzy i zgody Fundacji  

c) Działania na szkodę Fundacji oraz narażania Fundacji na utratę zaufania publicznego.  

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe 

 

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

2. Aktualna wersja regulamin dostępna jest zawsze na stronie Fundacji www.przystanekschronisko.org.  

3. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.  

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zarząd Fundacji poinformuje o tym niezwłocznie Wolontariuszy na grupie wolontariuszy. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26-01-2019r. i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.