Fundacja Przystanek Schronisko
Numer konta bankowego:
PL 67 1050 1243 1000 0090 3014 0421
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000431376
NIP: 6351830983

 

Do pobrania:

 • kwestionariusz
  PDFWORD
 • regulamin wolontariusza 
  PDFWORD

 

 

 

REGULAMIN WOLONTARIUSZA

 FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO

 

 

Podstawą pracy wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) oraz Statut Fundacji Przystanek Schronisko.

 

Definicje występujące w regulaminie

 

 

 1. Wolontariat - Wolontariat Fundacji Przystanek Schronisko
 2. Koordynator  –  Koordynator wolontariatu Fundacji Przystanek Schronisko powoływany przez Zarząd Fundacji.
 3. Władze Fundacji – osoby należące do Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
 4. Schronisko – Miejskie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
 5. Pracownicy schroniska – pracownicy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 1. Wolontariat jest inicjatywą Fundacji Przystanek Schronisko skierowaną do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać zwierzętom potrzebującym, a w szczególności zwierzętom z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
 2. Pracą wolontariuszy kierują Koordynatorzy Wolontariatu.
 3. Wolontariusz bezwzględnie stosuje się do zaleceń władz Fundacji oraz Koordynatora.

 

 

Rozdział II

Cele wolontariatu

 

 1. Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
 2. Propagowanie adopcji zwierząt.
 3. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi.
 4. Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt.
 5. Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt. 

 

 

Rozdział III

Podjęcie współpracy

 

 

 1. Zgłoszenie się do Wolontariatu jest możliwe poprzez wypełnienie Kwestionariusza Kandydata i dostarczenie go do Koordynatora.
 2. Po powiadomieniu kandydata o pozytywnym rozpatrzeniu Jego kandydatury, kandydat zobowiązany jest do wypełnienia stosownych dokumentów i dostarczenia zdjęcia.
 3. Kandydat uzyskuje status Wolontariusza z chwilą otrzymania podpisanego przez władze Fundacji porozumienia o współpracy wolontarystycznej.
 4. Wolontariusz otrzymuje legitymację oraz identyfikator wolontariusza po okresie próbnym.
 5. Okres próbny wolontariusza trwa 45 dni, w czasie których wymagane jest uczestnictwo w zajęciach wolontariatu na minimum 5 spotkaniach. 
 6. Przed podpisaniem porozumienia o współpracy wolontarystycznej kandydat musi zapoznać się z  regulaminem wolontariatu.

 

Rozdział IV

Obowiązki wolontariusza

 

Wolontariusz zobowiązany jest do:

 

 1. Wykonywania, w miarę własnych możliwości, zadań powierzonych przez władze Fundacji.
 2. Podania aktualnego adresu mailowego i telefonu kontaktowego w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy wolontariuszami a Koordynatorem Wolontariatu.
 3. Zgłaszania wszystkich problemów, uwag i zapytań związanych z pracą wolontariusza bezpośrednio do Koordynatora Wolontariatu lub władz Fundacji.
 4. Zgłaszania i konsultowania swoich działań z Koordynatorem Wolontariatu.
 5. Zgłaszania rezygnacji ze współpracy bezpośrednio do Koordynatora Wolontariatu w celu rozwiązania Porozumienia o Współpracy Wolontarystycznej.
 6. Czynnego współuczestniczenia w działaniach na rzecz zwierząt prowadzonych przez Fundację i uzgodnionym z Koordynatorem lub władzami Fundacji.
 7. Czynnego uczestniczenia w akcjach promujących Schronisko.
 8. Czynnego uczestniczenia w akcjach kwestowania.
 9. Przedstawiania sprawozdań z działalności na rzecz zwierząt na prośbę Koordynatora Wolontariatu.
 10. Zapoznania się z treścią Statutu Fundacji Przystanek Schronisko, Ustawy o Ochronie Zwierząt i innych dokumentów dotyczących działalności na rzecz zwierząt ustalonych w Fundacji.
 11. Działania wyłącznie zgodnie ze Statutem Fundacji i za zgodą władz Fundacji. Konsekwencje działań i interwencji podjętych przez Wolontariusza bez wiedzy i zgody władz Fundacji  ponosi tylko i wyłącznie Wolontariusz. 
 12. Regularnego zapoznawania się z informacjami zawartymi na forum www.forum.przystanekschronisko.org, stronie Fundacji oraz informacjami wysyłanymi Wolontariuszom bezpośrednio na adres email.
 13. Uczestniczenia w programach szkoleniowych dla wolontariuszy.
 14. Zakładania otrzymanego identyfikatora ze zdjęciem i danymi osobowymi na czas udziału w przedsięwzięciach (akcjach, zbiórkach, pobytu w schronisku itp.) organizowanych przez Fundację.
 15. Zgłaszania władzom fundacji zagubienia lub kradzieży legitymacji lub identyfikatora wolontariusza.
 16. W godzinach wyznaczonych na zajęcia nie załatwiamy żadnych spraw, które nie są bezpośrednio związane z zajęciami wolontariatu. Ograniczamy również rozmowy telefoniczne do minimum.

 

Rozdział V

Zasady pracy w schronisku

 

1.   Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w schronisku oraz do wykonywania poleceń pracowników schroniska.

2.   Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych obowiązujących w Schronisku oraz Regulaminu Schroniska.

3.   Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

4.   Wolontariusz zobowiązuje się utrzymania czystości na terenie schroniska oraz bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów po psie, który jest pod jego opieką.

5.   Wolontariusz zobowiązuje się do przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy.

6.   Wolontariusz przychodzi na zajęcia odpowiednio ubrany, adekwatnie do panującej pogody i powierzonych zadań.

7.   Wolontariusz przystępujący do pracy ze zwierzętami jest spokojny, wyciszony i nie jest pod wpływem działania środków odurzających.

8.   Wolontariusz ma obowiązek zgłaszania wszelkich informacji niepokojących dotyczących zwierząt koordynatorowi, który zgłasza uwagi do odpowiedniego pracownika schroniska.

9.   Wolontariusz, który uczestniczy w zajęciach ze zwierzętami ma obowiązek regularnego szczepienia własnych zwierząt na choroby wirusowe.

10.  Zajęcia ze zwierzętami w Schronisku mogą zostać skrócone, przedłużone lub odwołane po wcześniejszym ogłoszeniu tego faktu na forum Fundacji.

11.  Wolontariuszowi po okresie próbnym, w miarę możliwości może zostać przydzielony stały pies z którym zobowiązuje się pracować.

12.  Praca ze zwierzętami polega na:

-       socjalizacji,

-       pielęgnacji,

-       szkoleniu,

-       szukaniu domu,

-       dokumentowaniu bieżących informacji o zwierzęciu.

13.  W czasie okresu próbnego wolontariusz, który ma pod opieką psa nie może opuścić terenu schroniska. Na terenie schroniska w czasie okresu próbnego ma obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej.

14.  Niepełnoletni wolontariusze w czasie trwania zajęć ze zwierzętami mogą opuścić teren schroniska tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego wolontariusza zgłaszając to uprzednio koordynatorowi.

15.  Przebywanie wolontariusza w pomieszczeniach objętych kwarantanną oraz na  pawilonach gdzie przebywają psy jest dozwolone tylko pod opieką pracownika schroniska.

16.  Wolontariuszowi nie wolno samodzielnie otwierać boksów i klatek ze zwierzętami.

17.  Wolontariusz obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzenia zwierząt z boksów bez nadzoru pracownika Schroniska

18.  Wolontariusz mający pod opieką stałego psa ma obowiązek zgłoszenia swojej ewentualnej nieobecności na zajęciach koordynatorowi.

19.  Zasady pracy podczas pracy z psem:

-       bezwzględne stosowanie się do poleceń trenerów,

-       w czasie szkoleń grupowych i indywidualnych wyciszenie telefonu komórkowego,

-       nie opuszczanie terenu schroniska w czasie szkoleń grupowych, na które jesteśmy zapisani,

-       sprawiedliwe nagradzanie psa za jego postępy,

-       konsekwentne egzekwowanie wprowadzonych zasad,

-       stosowanie metody małych kroków,

-       nie wypowiadanie wielokrotnie tej samej komendy pod rząd,

-       nie prowokowanie psa gwałtownymi ruchami czy zbytnią pewnością siebie,

-       nie pozwalanie, aby pies zerwał się ze smyczy,

-       nie stosowanie przemocy wobec psa,

-       stosowanie szkolenia pozytywnego, chyba że trener zaleci inną metodę,

-       bezwzględne zachowanie ostrożności, szczególnie gdy pracujemy z psem, którego nie znamy, w szczególnych przypadkach zakładamy psu kaganiec,

-       unikanie sytuacji, w których psy mogą się pogryźć,

-       nie wykonywanie gwałtownych ruchów, okrzyków, gestów, szczególnie gdy mamy do czynienia z psem lękliwym,

-       nie prowokowanie psa, na przykład patrzeniem mu prosto w oczy,

-       uważna obserwacja mowy ciała psa, czyli: skulonego ogona, obnażonych zębów, położonych uszu, zjeżonego włosa lub nadmiernej sztywności, które mogą świadczyć, że pies nie czuje się dobrze w naszej obecności, taką sytuację należy natychmiast zgłosić trenerowi lub koordynatorowi,

-       stosowanie sygnałów uspokajających, takich jak ziewanie, ziajanie, odwracanie się bokiem, w przypadku kiedy pomimo zastosowanych sygnałów nie czujemy się pewnie z psem, odprowadzamy psa do pracownika schroniska,   

-       nie okazywanie nachalności w okazywaniu pieszczot, szczególnie gdy pies wyraźnie nie ma na to ochoty,

-       nie pozwalanie psu na dominacje nad nami,

-       nie dopuszczanie do sytuacji, w których pies biega sobie sam bez jakiejkolwiek kontroli,

-       nie dopuszczanie do pogryzień miedzy psami,

-       nie stosowanie żadnych akcesoriów, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla psów czy ludzi lub być źródłem niewygody,

-       nie używanie smaczków, które mogłyby zaszkodzić psu.

20.  Zasady pracy z kotami:

-        bezwzględne stosowanie się do zaleceń Koordynatora bądź pracownika schroniska,

-        zakaz otwierania klatek bez wcześniejszej zgody wydanej przez Koordynatora, dotyczącej konkretnego kota w konkretnej klatce,

-        zamykanie za sobą drzwi w pomieszczeniach z kotami,

-        zakaz wynoszenia kotów poza pomieszczenia kociarni,

-        zachowywanie odpowiednich środków ostrożności w relacji człowiek-kot,

-        zakaz samodzielnego rozdzielania walczących kotów,

-        zakaz stosowania przemocy wobec kotów, ciągnięcia go za ogon, łapę,

-        spokojne zachowywanie się w kontakcie z kotami, brak gwałtownych ruchów, krzyków, zakaz gonienia kotów,

-        nie prowokowanie kota do zbyt ostrych zabaw, agresji, nie drażnienie go,

-        unikanie nachalnych pieszczot jeśli wyraźnie kot nie ma na to ochoty,

-        obserwowanie mowy ciała kota, położone płasko uszy, zjeżony włos, syk, warczenie, machanie ogonem poprzedzają ewentualny atak,

-        nie utrwalanie w zabawie złych nawyków.

-        zakaz zabawy bezpośrednio ręką. Zabawa z kotami tylko odpowiednimi zabawkami.

-        nie stosowanie do zabawy niebezpiecznych, ani zbyt małych przedmiotów (możliwość połknięcia),

-        nie podkarmianie kotów smakołykami dla nich szkodliwymi, dokarmianie tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Koordynatora, bądź pracownika schroniska.

 

 

Rozdział VI

Prawa wolontariusza

 

  Wolontariusz ma prawo do:

 

1. Sporządzania i przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności na rzecz zwierząt

2. Odbioru zaświadczeń o pracy wolontarystycznej wykonywanej na rzecz Fundacji.

3. Otrzymywania materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu oraz udziału w szkoleniach, jeśli takie będą organizowane.

4. Wychodzenia z inicjatywą odnośnie działań służących realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział VII

Zakończenie współpracy

 

1.   Współpraca z Fundacją może być rozwiązana przez Wolontariusza ze skutkiem natychmiastowym po dostarczeniu Koordynatorowi Wolontariatu pisemnego oświadczenia o zakończeniu współpracy.

2.   Współpraca z Wolontariuszem może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a)      Niestosowania się Wolontariusza do założeń Regulaminu Wolontariatu oraz Statutu Fundacji.

b)      Podejmowania przez Wolontariusza samowolnych działań bez wiedzy i zgody Fundacji

c)      Działania na szkodę Fundacji oraz narażania Fundacji na utratę zaufania publicznego.

3.   Po rozwiązaniu Porozumienia o Współpracy Wolontarystycznej Wolontariusz jest zobowiązany do zwrócenia w ciągu 7 dni wszystkich dóbr należących do Fundacji z których korzystał, legitymacji oraz identyfikatora wolontariusza.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

1.   Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2.   Aktualna wersja regulamin dostępna jest zawsze na stronie Fundacji www.przystanekschronisko.org.

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3.   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, zarząd Fundacji poinformuje o tym niezwłocznie Wolontariuszy na forum Fundacji.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06-10-2012 r. i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.